Unit 12: Robots

Bình chọn:
4.3 trên 738 phiếu
Từ vựng - Unit 12 - Tiếng Anh 6

Vocabulary - Từ vựng - Unit 12. Robots - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem chi tiết

Ngữ pháp - Unit 12 - Tiếng Anh 6

Grammar - Ngữ pháp - Unit 12. Robots - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

Xem chi tiết

Ngữ âm - Unit 12 - Tiếng Anh 6

Pronunciation - Ngữ âm - Unit 12. Robots - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

Xem chi tiết

Getting Started – Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

A Closer Look 1 – Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần A Closer Look 1 – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

A Closer Look 2 – Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần A Closer Look 1 – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

Communication – Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Communication – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

Skills 1 – Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 1 – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

Skills 2 - Unit 12 - Tiếng Anh 6

Do you agree or disagree with these statements? Tick (√) the boxes.

Xem lời giải

Looking back– Unit 12 – Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Looking back– Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải

Project - Unit 12 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project – Unit 12. Robots SGK tiếng Anh 6 Global Success

Xem lời giải