Tiếng Anh lớp 9 Mới Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị

Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Tổng hợp bài tập phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.

(Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa)

Hướng dẫn giải:

1. A:

QUIET PLEASE

Exams in progress

Groups 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

Tạm dịch:Vui lòng giữ yên lặng

Các bài kiểm tra đang được bắt đầu

Nhóm 9B + 9D tới Gym

Các lớp học như bình thường vào ngày mai

2. B:

ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Town Hall every evening

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Ring Dylan on 42564039

Tạm dịch:CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH

Town Hall mỗi tối

Dạy bởi giáo viên bản ngữ

Trao đổi ngôn ngữ là một khả năng

Ring Dylan số 42564039

Bài 2

Task 2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.

(Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp)

Hướng dẫn giải:

VENDING MACHINE
No soup. 
Tea and coffee, 10p and 50p coins only.
No more canned drinks.
Machine to be repaired soon.

Tạm dịch:

MÁY BÁN HÀNG
Không có súp.
Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.
Không có đồ uống đóng hộp.
Máy sẽ sớm sửa chữa.

Bài 3

Task 3. In 20 - 30 words, write a notice for one of the  following situations.

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.

1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.

2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.)

Hướng dẫn viết:

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE 
Monday Nov 10th in town hall.
All teenage girls are welcome.
For further details, ring Trang - 098456789.

Tạm dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ
Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.
Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi Trang - 098456789.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com