30 bài tập Tình hình các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Theo hệ thống Véc xai- Oa sinh tơn, các nước tư bản................thu được nhiều lợi lộc

 • A Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản                                   
 • B Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha
 • C Mĩ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha                             
 • D Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

 (Sgk trang 59)

Với hệ thống Vécxai – Oasnhtơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập, phản ánh tương quan lực lương mới giữa các nước tư bản. Các nước thắng trận, trước hết là Anh, Mĩ, Pháp, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích

 • A Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước
 • B Hợp tác phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội
 • C Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh
 • D Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 60)

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hội Quốc liên – một tổ chức chính trị mang tinh quốc tế đầu tiên – được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa bùng nổ vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A Tháng 10 – 1929, Anh
 • B Tháng 12 – 1929, Pháp                                    
 • C Tháng 10-1929, Mĩ
 • D Tháng 11 – 1929, Đức

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 61)

Tháng 10-1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản, châm dứt thời kì ổn đinh và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Hội nghị hòa bình ở Véc-xai và Oa-sinh-tơn được diễn ra lần lượt vào các khoảng thời gian nào?

 • A 1919 – 1920 và 1921 - 1922                                
 • B Đều là 1919 - 1920             
 • C Đều là 1921 - 1922                                              
 • D 1919 – 1921 và 1921 - 1922

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 59)

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bìn ở Vécxai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) để kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Một bên là Mĩ, Anh ,Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang  ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của

 • A Xung đột mâu thuẫn
 • B Sự tan rã của trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn
 • C Một cuộc chiến tranh lạnh
 • D Một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 62)

Sự xung đột và chạy đua vũ trang giữa hai khối nước đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới (chiến tranh thế giới thứ hai)

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Biện pháp để giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929-1933) của các nước Anh , Pháp, Mĩ như thế nào?

 • A Phát xít hóa bộ máy nhà nước , gây chiến tranh xâm lược các nước thuộc địa
 • B Tiến hành cải cách kinh tế- xã hội và đổi mới quá trình quản lí , tổ chức sản xuất
 • C Tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới
 • D Sử dụng các biện pháp cũ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 62)

Các nước Mĩ, Anh, Pháp tiến hành các cải cách kinh tế -xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lí và tổ chức sản xuất.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Biện pháp để giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929-1933) của các nước Đức , Italia , Nhật Bản là: 

 • A Thiết lập các chế độ độc tài phát xít gây chiến tranh
 • B Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội
 • C Tiêu hủy hàng hóa và giữ vững giá thị trường
 • D Hiệp thương với Anh , Pháp, Mĩ  để giải quyết khủng hoảng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 62)

            Các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản tìm lối thoát bằng hình thức thống trị mới là thiết lập chế độ độc tài phát xít -  nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 diễn ra trầm trọng nhất vào thời gian nào?

 • A Năm 1929                
 • B Năm 1930              
 • C Năm 1932                  
 • D   Năm 1931

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 61)

Lời giải chi tiết:

Tháng 10 năm 1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932, chẳng những tàn phá nặng nền nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Những nước nào sau đây thuộc khối Liên minh được hình thành vào cuối thế kỉ XIX?

 • A Anh, Pháp, Bồ Đào Nha
 • B Anh, Pháp, Đức
 • C Anh, Pháp, Nga
 • D Đức, Áo – Hung, Italia

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 32

Lời giải chi tiết:

Năm 1882, Đức cùng Áo – Hung và Italia thành lập liên minh tay ba, được gọi là phe Liên minh, Sau này, Italia rời khỏi Liên minh (1915) chống lại Đức.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Mục đích của Hội nghị Hòa bình Vécxai (1919 – 1920) và Oasinh tơn (1921 - 1922) là

 • A kí kết Hòa ước và các Hiệp ước phân chia quyền lợi
 • B thiết lập một trật tự thế giới mới. 
 • C thành lập tổ chức Liên hợp quốc
 • D phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 59. 

Lời giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919 - 1920) và Oa - sinh - tơn (1921 - 1922) để kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất còn được gọi là trật tự

 

 • A Vecxai- Oasinhtơn.     
 • B đa cực.
 • C đơn cực.   
 • D hai cực Ianta.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 59. 

Lời giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922) để kí kết hòa ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua văn kiện được kí ở Vecxai và Oasinhtơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A  Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ              
 • B Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản
 • C Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản      
 • D  Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 59.

Lời giải chi tiết:

Trật tự thế giới thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

 • A Hội Ái hữu           
 • B  Hội Quốc xã
 • C  Hội Quốc liên       
 • D Hội Đoàn kết

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 60.

Lời giải chi tiết:

Hội Quốc liên – tổ chức chính tị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực

 

 • A Xã hội   
 • B  Kinh tế
 • C Văn hóa    
 • D  Chính trị

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 61.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực kinh tế.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích:

 • A Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
 • B Hợp tác phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.
 • C  Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
 • D  Phân chia quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 60.

Lời giải chi tiết:

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hội Quốc liên – một tổ chức chính trị mang tinh quốc tế đầu tiên – được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập đó là

 

 • A Mĩ, Anh, Pháp >< Đức, Ia-ta-l-a, Nhât Bản.
 • B Mĩ, Đức, Anh >< I-ta-li-a, Nhật, Pháp.
 • C Mĩ, I-ta-li-a, Nhật >< Anh, Pháp, Đức.
 • D Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a >< Anh, Pháp, Mĩ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 62.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làn cho quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

 Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã đặt ra yêu cầu gì đối với các nước tư bản?

 • A  Buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình.
 • B  Cải cách kinh tế - xã hội
 • C Phát xít hóa chế độ chính trị.
 • D  Đổi mới quá trình quản lí và tổ chức sản xuất.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 61.

Lời giải chi tiết:

Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Để cứu vản tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình.

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 

 • A  Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận
 • B Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản
 • C Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa
 • D  Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 5, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 – 1920) và Oa – sinh – tơn (1921 – 1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.

=> Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình đươc tổ chức sau chiến tranh thế giới thứ hai là để kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh”

 

 • A  Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau
 • B Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế
 • C Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng
 • D Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 59, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. Chính vì thế, quan hệ giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng mạnh.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

 • A  Duy trì trật tự thế giới mới
 • B  Tăng cường an ninh giữa các nước
 • C  Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
 • D Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 60, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên – một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

=> Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên (Hội Quốc liên) là duy tri trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là do

 • A Giá cả đắ đỏ, người dân không mua được hàng hóa
 • B Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923
 • C Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929
 • D  Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 là “khủng hoảng thừa”. Nguyên nhân xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt. Trong khi đó sức mua giảm sút vì quần chúng quá nghèo khổ. 

=> Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là việc sản xuất ồ ạt “cùn” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

 

 • A Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản
 • B Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản
 • C Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn
 • D Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 sgk trang 61, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bao gồm:

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

- Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội.

- Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn.

- Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn rã ở khắp các nước.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

 • A Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất
 • B Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất
 • C Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất
 • D Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 sgk trang 62, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Đó là định nghĩa về chủ nghĩa phát xít.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là

 • A Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp
 • B  Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu
 • C  Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động
 • D

  Một cuộc chiến tranh thế giới mới

Đáp án: D

Phương pháp giải:

 sgk trang trang 62, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

=> Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là

 • A công nhân thất nghiệp, nông dân bị mất ruộng đất.
 • B  chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ chiến tranh.
 • C kinh tế của các nước tư bản bị tàn phá nặng nề.
 • D đe dọa sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Do là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

=> Quan hệ giữa các cường quốc có sự chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, dấu hiệu chứng tỏ quan hệ quốc tế giữa các nước đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng là

 • A  sự hình thành các phe đối lập về quân sự.
 • B sự hình thành các phe đối lập về kinh tế.
 • C  sự hình thành các phe đối lập về chính trị.
 • D sự tập trung lực lượng ở biên giới của nhau.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 32, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ X, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, đây là dấu hiệu chứng tỏ quan hệ quốc tế giữa các nước đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Việc giải quyết hậu quả khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động gì đến quan hệ ngoại giao giữa các cường quốc tư bản?

 • A Tiếp tục con đường hòa bình.   
 • B Tiếp tục con đường hợp tác.
 • C Chuyển biến ngày càng phức tạp. 
 • D Tiếp tục con đường hợp tác, hữu nghị.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 62, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Có hai con đường giải quyết khngr hoảng kinh tế (1929 – 1933) của các nước tư bản:

- Mĩ, Anh, Pháp: tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.

- Đức, Italia, Nhật Bản: thiết lập chế độ độc tài phát xít.

=> Quan hệ giữa các nước tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới đầu những năm 30 của thế kỉ XX là

 • A Quốc tế cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Mát-xcơ-va.
 • B Chủ nghĩa phát xít ra đời và lên cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản.
 • C Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
 • D thực dân Pháp tăng cường chính sách bóc lột ở các thuộc địa.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 98, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các thế lực phát xít cầm quyền ở một số nước như Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới => Đây là đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới đầu những năm 30 của thế kỉ XX.

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

 

 • A Khủng hoảng thừa, khủng hoảng trầm trọng và kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
 • B Khủng hoảng thiếu, diễn ra lâu nhất trong lịch sử các tư bản chủ nghĩa.
 • C Khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
 • D Khủng hoảng thừa diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 sgk trang 61, suy luận.

Lời giải chi tiết:

- Cuôc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng thừa, gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế, xã hội của các nước, đặc biệt là các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới: Sản xuất công nghiêp toàn thế giới giảm 38%, Mĩ giảm 46%; 13.000 công ti bị phá sản; hàng triệu hécta cây trồng bị phá bỏ, riêng ở Mĩ có 75% nông trại bị phá sản; hàng chục triệu công nhân, nông dân bị thất nghiệp, phá sản, đời sống nhân dân lao động hết sức cùng cực 

- Khủng hoảng kéo dài nhất trong lịch sử (4 năm từ 1929 – 1933)

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Trật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?

 

 • A Sự phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận
 • B Tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản.
 • C Sự bất đồng, mâu thuẫn về quyền lợi.
 • D Sự xác lập ách thống trị và nô dịch đối với các nước bại trận.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 59-60, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Với hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập. Sự phân chia quyền lợi giữa các nước tại hội nghị đã phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản (quy mô thị trường, thuộc địa, sự phát triển kinh tế sau chiến tranh).

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.