30 bài tập Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cuộc khủng hoàng kinh thế giới cuối năm 1929 đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Đức?

 • A Sản xuất công nghiệp năm 1932 giảm 50% so với những năm trước khủng hoảng
 • B Số người thất nghiêp lên tới 6 triệu người
 • C Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa
 • D Khủng hoảng chính trị trầm trọng do tác động bởi cuộc đấu tranh của quần chúng lao động

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức.

-         Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

-         Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa.

-         Số người thất nghiệp lên tới 5 triệu người.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Thời kì đen tối của lịch sử nước Đức gắn liền với sự kiện nào? 

 • A   Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%
 • B Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức được thành lập
 • C Năm 1933, Hít-le là thủ tướng nước Đức
 • D   Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức. 

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Trong thời kì khủng hoảng, Đảng Xã hội dân chủ - đảng có ảnh hưởng trong quần chúng lao động – đã từ chối hợp tác với những người cộng sản. Điều đó đã tạo điều kiên cho các thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức. Ngày 30-1-1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ngày 25-11-1936, Đức kí với Nhật hiệp ước gì?

 • A “Chống quốc tế cộng sản”
 • B “Phòng thủ chung châu Âu”.                         
 • C “Phòng thủ chung châu Á”.
 • D “Chống các Đảng cộng sản”.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản năm 1936.

-         Thỏa ước ước quốc tế giữa Đức và Nhật Bản (kí 25.11.1936 – tại Beclin) và sau đó với Ý (kí 6.11.1937) nhằm thiết lập một số khối liên minh phát xít Đức – Ý – Nhật dưới danh nghĩa cùng “hợp tác trong linh vực phòng thủ chống nhữn hoạt động phá hoại của Quốc tế cộng sản.

-         Trong điều 1 của Hiệp ước ghi rõ: :các bên kí kết hiêp ước cam kết sẽ thông báo cho nhau về hỏa động của Quốc tế cộng sản, sẽ trao đổi ý kiến về việc áp dụng biện pháp phòng thủ cần thiết và củng cố sự hợp tác chặt chẽ trong viêc thực hiện các biện pháp đó” Trên thực tế, qua việc kí hiệp ước này, các nước phát xít chủ trương thành lập một liên minh chính trị - quân sự, không chỉ chống Quốc tế cộng sản mà còn muốn gây ra chiến tranh chống các nước Anh Pháp, Hoa Kì, phá vỡ hê thống Vécxai – Oasinhtơn và phân chia lại phạm vi thống trị thế giới.

-         Sau này các nước Tây Ban Nha, Bungari, Rumani, Phần Lan, Hungari cũng tham gia hiệp ước.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Chính quyến phát xít lên nắm quyền ở Đức đã tổ chức nền kinh tế theo hướng

 • A Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu kinh tế
 • B Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
 • C Hội đồng kinh tế điều hành các hoạt động kinh tế
 • D Các ngành giai thông vận tải được tăng cường

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Sau khi lên nắm quyền, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Đảng Quốc xã Đức đã đề ra chủ trương gì khi nước Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng?

 • A Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả khủng hoảng
 • B Thành lập mặt trận nhân dân để đoàn kết các lượng lượng yêu nước, cùng nhau xây dựng đất nước
 • C Quân sự hóa nền kinh tế để đi đến gây chiến tranh với các nước đế quốc khác
 • D Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công  khai

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Trong hoàn cảnh nước Đức chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng công nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã) ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng, đùng đầu là Hít-le chủ trương ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nước Đức vượt qua thời kì khủng hoảng kinh tế- chính trị và đi vào thời kì ổn định trong thời gian nào?

 • A 1923-1925
 • B 1924-1927                
 • C 1924-1929              
 • D 1927-1929

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 65)

Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kì khủng hoảng kinh tế và chính trị sau chiến tranh. Chính quyền tư sản đã đẩy lùi phong trào cách mạng của quần chúng, từng bước khắc phục tình trang hỗn loạn về tài chính, tạo đà cho nền kinh tế khôi phục và phát triển. (Những năm ổn định tạm thời  1924 – 1929)

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Năm 1934, ở nước Đức diễn ra sự kiện gì? 

 • A  Hitler lên làm thủ tướng vào ngày tháng năm nào
 • B Hít – le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời
 • C Hít – le thành lập Tổng hội đồng kinh tế
 • D Chính phủ Hít - le thiết lập nền chuyên chính độc tài

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Năm 1934, Tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ.

Chon đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đầu năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp Đức tăng bao nhiêu % so với trước khủng hoảng và đứng thứ bao nhiêu trong châu Âu tư bản về sản lượng thép và điện:

 • A 35%; đứng thứ nhất
 • B 37%; đứng thứ hai
 • C 28%; đứng thứ nhất
 • D 36%; đứng thứ hai

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp của Đức tăng 28% so với giai đoạn trước khủng hoảng và vượt qua một số nước Tây Âu, dựa vào bảng thống kê (Sgk trang 67) cho thấy sản lượng thép và điện của Đức đứng đầu châu Âu.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hít-le đã có hành đông gì?

 • A Ám sát tổng thống Hin-đen-bua
 • B Rút ra khỏi Hội quốc liên
 • C Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là đảng cộng sản
 • D Không sản xuất công nghiệp nhẹ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk. trang 67)

-         Từ năm 1933, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản Đức.

-         Tháng 3-1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt giam 10 vạn đảng viên cộng sản.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trong giai đoạn 1933 – 1939, các ngành công ngiệp Đức dần dần được phục hồi và hoạt đông hết sức khẩn trương, đặc biệt là

 • A Công nghiệp quân sự                                  
 • B Công nghiệp nhẹ                                         
 • C Công nghiệp nặng
 • D Công nghiệp quốc phòng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Tháng 7-1933, Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế.  Các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt đông hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức gắn liền với sự kiện gì? 

 • A Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%
 • B Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức được thành lập
 • C Năm 1933, Hít-le làm Thủ tướng nước Đức
 • D Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tổng thống nước Đức

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Ngày 30-1-1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng thành lập chính phủ mới mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Chon đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào thời gian nào?

 • A Tháng 10/1933          
 • B tháng 8/1933          
 • C tháng 9/1933        
 • D tháng 11/1933

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 68)

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn 1933 – 1939, về chính sách đối ngoai chính quyền Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh. Tháng 10-1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là?

 • A Mĩ 
 • B Anh
 • C Pháp
 • D Đức

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 32)

Lời giải chi tiết:

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, đế quốc Đức là kẻ hung hãn nhất, vì có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ của Đức làm cho quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

 

 • A  Công nghiệp      
 • B Nông nghiệp
 • C  Giao thông vận tải
 • D Du lịch và dịch vụ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 66.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức, tron đó nặng nề nhất là công nghiệp giảm 47% so với trước khủng hoảng.

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

 

 • A  Đảng Dân chủ     
 • B Đảng Quốc xã
 • C Đảng Xã hội dân chủ  
 • D Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 66.

Lời giải chi tiết:

Trong bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Cộng nhân quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã) ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

 

 • A Hítle lên nắm quyền       
 • B Tổng thống Hinđenbua mất
 • C Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy 
 • D Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 67.

Lời giải chi tiết:

Tháng 3-1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà quốc hội, đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt 10 vạn đảng viên cộng sản.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng

 

 • A Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng
 • B Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất
 • C Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
 • D Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 67.

Lời giải chi tiết:

Về kinh tế, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

Chon đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?

 • A  Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
 • B Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ
 • C Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động
 • D Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 67.

Lời giải chi tiết:

Tháng 7-1933, Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế

Chọn đáp án: A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là

 • A  Công nghiệp dệt       
 • B Công nghiệp quân sự
 • C Công nghiệp khai khoáng
 • D Công nghiệp cơ khí, chế tạo

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 67.

Lời giải chi tiết:

Tháng 7-1933, Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế. Các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Vì sao nền kinh tế Đức suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt từ năm 1929 đến 1933?

 • A Do tàn dư của thế chiến thứ nhất
 • B Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thừa
 • C Do tình trạng lạm phát của đất nước
 • D Do tình hình chính trị không ổn định

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 (khủng hoảng thừa), nền kinh tế Đức suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt:

-         Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

-         Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa.

-         Số người thất nghiệp lên tới 5 triệu người.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Điền từ còn thiếu vào câu sau:

   “ Sau khi lên nắm chính quyền, chính phủ………… ráo riết thiết lập nền chuyên chính…………. Công khai khủng bố các Đảng phái dân chủ trước hết là Đảng cộng sản  Đức”

 • A Hít le/ chuyên chính
 • B Hít le/ độc tài
 • C Quân chủ/ Hít le       
 • D Quân chủ/ độc tài

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Từ năm 1933, Chính phủ Hít – le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố phái dân  chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Chính sách đối nội của Đảng quốc Xã không phải là

 • A Bảo vệ mọi quyền lợi của nhân dân dân lao động
 • B Thiết lập nền chuyên chế độc tài và khủng bố công khai
 • C Chống cộng sản và tiếp tục các chính sách phân biệt chủng tộc
 • D Ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Chế độ cộng hào Vaima hoàn toàn sụp đổ khi

 • A Bọn phát xít tổ chức đốt nhà quốc hội rồi vu cho những người cộng sản, đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật
 • B Ngày 30-1-1933, Hinđenbua mời  Hitler làm thủ tướng, quân lính đi hố vang “Hitler muôn năm” khi ông ta đang đứng trên ban công nhà Quốc hội
 • C Hin-đen-bua qua đời (1934), Hitler tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời
 • D Tháng 3-1936, Hitler hủy bỏ quy chế đối với vùng song Ranh, vùng phi quân sự giữa Pháp và Đức theo quy định của hòa ước Vecxai

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 67)

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Biểu hiện nào chững tỏ Đức trở thành một trại lính khổng lồ?

 • A Đội quân 1500000 người, 30000 xe tăng và 4000 máy bay
 • B Đội quân 30000 người, 150000 xe tăng và 4000 máy bay
 • C Đội quân 1500000 người, 4000 xe tăng và 30000 máy bay
 • D Đội quân 30000 người, 4000 xe tăng và 30000 máy bay

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 68)

Năm 1935, Hít-le ban hành lênh tổng động viên, tuyên bô thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu. Đến năm 1938, với đội quan 1500.000 người cùng 30000 xe tăng và khoảng 4000 máy bay => Nước Đức trở thành trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nhân tố nào không phải điều kiện tạo cơ hội cho thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức?

 • A Giới đại tư bản ngày càng ủng hộ phát xít
 • B Đảng công sản Đức kêu gọi nhân dân đấu tranh đê thành lập mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít
 • C Đảng Xã hội dân chủ có ảnh hưởng trong quần chúng từ chối hop tác với Đảng công sản
 • D Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 66)

Đáp án D là mốc đánh dấu thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở Đức trong thời kì 1933 – 1939 là

 • A Công nghiệp nặng
 • B Công nghiệp quân sự
 • C Công nghiệp nhẹ
 • D Công nghiệp giao thông vận tải

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 67), suy luận

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn 1936 – 1939, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7-1933, Hít –le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế. Các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt đông hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự. Tuy nhiên, ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất ở Đức giai đoạn này là công nghiệp nặng (dựa vào bảng “Thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức năm 1937”, Sgk trang 67).

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Để thiêt lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hít –le đã làm gì?

 • A Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản
 • B Ám sát Tổng thống Hin đen bua
 • C Rút ra khỏi Hội quốc liên
 • D Không sản xuất công nghiệp nhẹ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 66), loại trừ

Lời giải chi tiết:

Trước tình trạng đất nước ngày càng rơi vào khủng hoảng, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công nhân quốc gia xã hội (gọi tắt là Đảng Quốc Xã), ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít-le, ra sức tuyên truyền, kich động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hitle đã thực hiện chính sách chủ yếu nào?

 

 • A Thực hiện chính sách bài xích người Do Thái.
 • B Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ.
 • C Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.
 • D  Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 67, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1933, chình phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, ở trong nước, chính phủ Hít –le đã ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức. Cụ thể là tháng 3-1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt giam 10 vạn đảng viên cộng sản.

=> Chính sách chủ yếu nhất trong nước của Hitle để thực hiện nên chuyên chính độc tài.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

 • A  Khủng hoảng chính trị trầm trọng
 • B Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
 • C Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
 • D Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 66, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội, Đức khủng hoảng trầm trọng.

*Kinh tế:

- Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng.

- Hàng nghìn nhà máy xí nghiệp đóng cửa.

- Mâu thuẫn xã hội và những cuộc đấu tranh của nhân dân lao động đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng.

Đáp án D là chính sách đối ngoại của Đức sau khi chủ nghĩa phát xít hình thành.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đứng đầu Đảng Quốc xã là

 • A  Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc
 • B Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù
 • C Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài
 • D Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 66, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Đảng Quốc xã Đức (đứng đầu là Hít-le) ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.