20 bài tập Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lẫn thứ hai ở Liên Xô là

 • A Đều thực hiện trong hơn 5 năm
 • B Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 5 tháng
 • C Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 6 tháng
 • D Đều hoàn thành trước thời hạn 9 tháng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 56)

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) đều được hoàn thành trước thời hạn (9 tháng).

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Bản chất của chính sách kinh tế mới là gì?

 • A Chuyển từ  nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần
 • B Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân
 • C Kinh tế nước Nga Xô Viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản mở
 • D Tư bản trong nước lũng đoạn kinh tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 53)

Trong nôi dung của cải cách kinh tế trong lĩnh vực công nghiêp:

      Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân  xây dựng những xí nghiệp nhỏ,dưới 20 công nhân có sự kiểm soát của nhà nước.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt một số ngành như: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

+ Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lượng và nâng cao năng suất lao động.

ð Bản chất của chinh sách kinh tế mới la chuyển từ nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

 Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ý nghĩa lớn nhất đối với nước Nga khi thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) là gì?

 

 • A Có sức mạnh kinh tế, chính trị để đánh bại các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng.
 • B Phát huy năng lực, sức sáng tạo của nhân dân, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
 • C Tạo nên biến đổi nhiều mặt, xây dựng được lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc.
 • D Phục hồi được các thành phần kinh tế, phá vỡ chính sách bao vây, cấm vận của đế quốc.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Với chính sách kinh tế mới, nhân dân Xô Viết đã vượt qua được khó khăn lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

- Chính sách kinh tế mới (NEP) phát huy năng lực, sức sáng tạo của nhân dân khi đẩy mạnh kinh tế nhiều thành phần trong công nghiệp; nhân dân được toàn quyền sử dụng số lương thực thừa sau khi đã đóng thuế và tự do bán ra thị trường (nông nghiệp); tự do buôn bán, trao đổi, mở các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn (thương nghiệp và tiền tệ).

- Chính sách kinh tế mới (NEP) hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn/.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Điểm mới của Chính sách kinh tế mới so với Chính sách cộng sản thời chiến là:

 • A Nhà nước nắm độc quyền kiểm soát kinh tế.
 • B chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
 • C chú trọng phát triển nền kinh tế tri thức.
 • D tăng cường quan hệ hợp tác với các nước phương Tây.

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Đảng ta đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê - nin đề xướng vào tháng 3 – 1921 vì thực chất NEP là

 • A là sự chuyển đổi từ nền kinh tế mà Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế hàn hóa có sự điều tiết của Nhà nước.
 • B đã công nhận sự tồn tại và phát triển của các thành phần kinh tế nhà nước và thành phần kinh tế tập thể.
 • C đã xác định đúng vai trò quyết định của tư sản đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • D đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nhân – nông dân – trí thức trên cơ sở chính trị và kinh tế.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới của Liên Xô năm 1921 là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế nhà nước nắm đọc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự quản lí của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Liên Xô đã vượt qua được những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế mới

=> Chính sách này đã để lại bài học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội cho một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam (12-1986) đến nay, Việt Nam đã chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

=> Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là: sự chuyển đổi từ kinh tế mà Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của nhà nước.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là gì?

 • A Trong vòng khoảng 20 năm (1921-1941) đã có 60 triệu người dân thoát nạn mù chữ.
 • B Nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhất là tập thể hóa nông nghiệp, cải tạo quan hệ sản xuất được thực hiện thành công.
 • C Liên Xô vươn lên thành cường quốc công nghiệp và quốc phòng, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới.
 • D Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Thông qua hai kế hoạch 5 năm: kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937). Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu đã vươn lên thành cường quốc công nghiệp và quốc phòng, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Đây là thành tựu chung nhất và lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Thực hiện chính sách kinh tế mới, mục đích đầu tiên mà nước Nga- Liên Xô muốn đạt được là

 • A Kích thích sự phát triển năng động của các thành phần kinh tế.
 • B Giải quyết những hậu quả của chiến tranh.
 • C Củng cố vị trí lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích.
 • D Giải quyết những bất ổn trong xã hội

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Thực chất của chính sách kinh tế mới chính là ở việc sử dụng rộng rãi quan hệ hàng hoá - tiền tệ, phát triển thị trường, khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế. Chuyển các đơn vị kinh tế nhà nước sang chế độ hạch toán kinh tế; khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân thay cho việc thủ tiêu kinh doanh tư nhân trong chính sách “Cộng sản thời chiến”; chủ trương phát triển quan hệ kinh tế với các nước phương Tây để tranh thủ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức, quản lý, sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước và những hình thức kinh tế quá độ khác để phát triển tối đa lực lượng sản xuất, xây dựng CNXH,... Thực tế lịch sử đã cho thấy, cách tiếp cận như vậy sẽ cho phép kết hợp lợi ích riêng với lợi ích chung và bảo đảm tiến lên CNXH một cách ít tổn thất nhất. Nhờ đó, nước Nga đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, chính trị, tạo được những tiền đề quan trọng để xây dựng cơ sở vật chất CNXH.

=> Mục đích đầu tiên của nước Nga- Liên Xô muốn đạt được khi thực hiện chính sách kinh tế mới là: Kích thích sự phát triển năng động của các thành phần kinh tế.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Lê-nin đã có điểm gì sáng tạo khi vận dụng những đặc điểm của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô trong giai đoạn 1921 – 1925?

 

 • A Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp loại nhỏ.
 • B  Cải tiến chế độ tiền lương để nâng cao năng suất lao động.
 • C Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
 • D Thực hiện khôi phục nền kinh tế, lấy nông nghiệp là mở đầu.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Điểm sáng tạo của Lê-nin khi vận dụng những đặc điểm của nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa trong quá trình khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1921-1925) là xây dựng nền kinh tế thị trường (đặc trưng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa với tính linh hoạt, năng động) có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước (đảm bảo tính ổn định, tránh bị khủng hoảng cho nền kinh tế).

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập dựa trên yêu cầu nào là quan trọng nhất?

 

 • A  Đất nước đã được ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện.
 • B Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu.
 • C Các dân tộc phải liên minh khăng khít, giúp đỡ nhau về mọi mặt.
 • D Bọn phản động cách mạng điên cuồng chống phá.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên đất nước Xô viết phải liên minh khăng khít và giúp đỡ nhau hơn nữa về mọi mặt. Từ yêu cầu quan trọng nhất này, tháng 12-1922, Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập trên cơ sở tự nguyện của bốn nước cộng hòa xô viết đầu tiên.

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhận định nào dưới đây đúng với thực chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP)?

 • A cho phép kinh tế tự đo phát triển, không cần sự quản lí của nhà nước.
 • B phát triển kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
 • C phát triển kinh tế do tư nhân quản lí.
 • D Nhà nước nắm độc quyền về các ngành kinh tế chủ chốt của đất nước.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

phân tích.

Lời giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Đâu không phải là bài học cho công cuộc đổi mới năm 1986 ở Việt Nam từ chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô?

 • A Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.
 • B Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị là chính
 • C Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ
 • D Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Bài học rút ra từ chính sách kinh tế với của Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam năm 1986 là:

-  Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế.

- Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ

-  Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Từ bài học Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921-1941 em rút ra được ý không phải là đặc điểm về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô giai đoạn này là

 • A Bước đầu đặt nền móng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở Liên Xô
 • B Khẳng đinh sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa
 • C Đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực
 • D Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 54)

Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, không phai là bài học về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Từ chính sách kinh tế mới ở Nga năm 1921, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

 • A Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
 • B Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng
 • C Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước
 • D Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 54, liên hệ. 

Lời giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới của Liên Xô năm 1921 là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế nhà nước nắm đọc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự quản lí của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Liên Xô đã vượt qua được những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế mới

=> chính sách này đã để lại bài học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội cho một số nước trên thé giới, trong đó có Việt Nam.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Chính sách kinh tế mới (3 - 1921) của nước Nga Xô viết để lại bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới?

 • A Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • B Thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa của nông dân.
 • C Tập trung công nghiệp nặng, hạn chế tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh.
 • D Thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

liên hệ.

Lời giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới của Liên Xô năm 1921 là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế nhà nước nắm đọc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự quản lí của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Liên Xô đã vượt qua được những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế mới

=> chính sách này đã để lại bài học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội cho một số nước trên thé giới, trong đó có Việt Nam.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Đâu không phải là bài học cho công cuộc đổi mới năm 1986 ở Việt Nam từ chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô?

 

 • A  Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.
 • B  Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị là chính.
 • C Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ.
 • D Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

liên hệ.

Lời giải chi tiết:

Bài học rút ra từ chính sách kinh tế với của Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam năm 1986 là:

-  Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế.

- Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ

-  Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Từ bài học Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921-1941 em rút ra được ý không phải là đặc điểm về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô giai đoạn này là

 

 • A Bước đầu đặt nền móng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở Liên Xô.
 • B Khẳng đinh sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa.
 • C Đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực.
 • D Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

liên hệ.

Lời giải chi tiết:

Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, không phải là bài học về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Bản chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP) của nước Nga Xô viết là gì?

 • A Thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.
 • B Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
 • C Nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • D Loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 54, suy luận.

Lời giải chi tiết:

“Chính sách kinh tế mới” (NEP) của nước Nga Xô viết là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước. => Bản chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP) là: Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

 

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga lại bắt đầu từ nông nghiệp?

 • A Vì nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội.
 • B Vì chính sách trung thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.
 • C Vì nông dân chiếm tuyệt đối trong xã hội.
 • D Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Việc thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga lại bắt đầu từ nông nghiệp bởi vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. Chính vì thế, một trong những nội dung cần thực hiện cấp bách trong nông nghiệp được đề ra là: Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Sau khi nộp đủ thuế quy định, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa và được tự do bán ra thị trường.

 

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Kết quả lớn nhất của chính sách kinh tế mới của Lê nin (3-1921) là

 

 • A Tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện.
 • B Để lại kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước.
 • C Nền kinh tế được phục hồi và có chuyển biến rõ rệt.
 • D Huy động được tối đa nguồn nhân lực, vật lực cho đất nước.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 54, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Với việc thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin (3-1921), chỉ sau một thời gian ngắn, nền kinh tế Liên Xô đã được phục hồi và có sự chuyển biến rõ rệt. Đây chính là kết quả lớn nhất, hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu của Liên Xô khi thực hiện chinh sách này.

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Tại sao Liên Xô phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong những năm 1926 – 1929?

 • A

  Để hỗ trợ cho tất cả các ngành kinh tế.

 • B Để trang bị máy móc cho tất cả các ngành.
 • C Đây là bước khởi đầu của công nghiệp hóa.
 • D Thúc đẩy công nghiệp nhẹ, công nghiệp và củng cố quốc phòng.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 56, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1926 đến năm 1929, Liên Xô tập trung ưu tiên cho công nghiệp nặng mà trọng tâm là ngành công nghiệp chế tạo máy công cụ, ngành công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ), ngành chế tạo máy móc nông nghiệp và ngành công nghiệp quốc phòng.

- Có máy móc nông nghiêp => sản xuất nông nghiệp phát triển và đạt năng suất cao hơn.

- Có công nghiệp nặng lượng, máy móc => thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ phát triển.

- Có chú trọng công nghiệp quốc phòng => cũng cố quốc phòng vững mạnh, bảo vệ đất nước an toàn trước có thể lực chống phá.

Chọn: D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.