Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Xem chi tiết


Gửi bài