ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 8

Bình chọn:
4 trên 88 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8 Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 8

Xem chi tiết


Gửi bài