ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN LỚP 5

Bình chọn:
4.3 trên 386 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải

Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Xem lời giải