Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Bài 1,2,3,4 mục I trang 102,103 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 102,103 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 44.1 SGK và trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 103,104 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 103,104 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 9: Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 9: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 9: Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 105 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 105 VBT Sinh học 9: Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 105 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 105 VBT Sinh học 9: Giữa các loài có các mối quan hệ đối địch sau (chọn phương án trả lời đúng nhất):

Xem lời giải