Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bình chọn:
4.2 trên 429 phiếu
Lý thuyết Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1. Kiểm tra lại tích

Xem lời giải

Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

Xem lời giải

Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem lời giải

Bài 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Cho hai đa thức

Xem lời giải

Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

Xem lời giải

Bài 71 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

Xem lời giải

Bài 72 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

Xem lời giải

Bài 73 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 73 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 74 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Tìm số a để đa thức

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải