CHƯƠNG 3. ADN VÀ GEN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 35 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục I Nhận thức kiến thức trang 35 VBT Sinh học 9: Dựa vào các thông tin trong SGK hãy trả lời câu hỏi: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 35,36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 35,36 VBT Sinh học 9:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9: Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 37,38 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I trang 37,38 VBT Sinh học 9:Quan sát hình 16 SGK và cho biết:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: viết đoạn mạch đơn bổ sung với mạch gốc

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định? (chọn phương án đúng nhất)

Xem lời giải

Bài 6 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 6 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9:Theo NTBS về mặt số lượng đơn phân thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 38 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 38 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 38 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 38 VBT Sinh học 9: Mô tả sơ lược về quá trình tự nhân đôi của ADN.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 9: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 9: Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 9: Viết cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ kết thúc quá trình tự nhân đôi

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 40 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 40 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 17.1 SGK và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 40 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 40 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất