Đề thi cuối học kì 1 – có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3- Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 8 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 9 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 11 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 10 - Tiếng Anh 11 mới

Xem lời giải