Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bình chọn:
3.9 trên 784 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tỉ lệ thức

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1. Dùng dãy tỉ số bằng nhau

Xem chi tiết
Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1 Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x va y, biết

Xem chi tiết
Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1 Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Xem chi tiết
Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1 Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m

Xem chi tiết
Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Xem chi tiết
Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem chi tiết
Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Xem chi tiết
Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm ba số x, y , z, biết rằng

Xem chi tiết
Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y

Xem chi tiết
Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 Bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khôi s7 là 70 học sinh.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Xem chi tiết


Gửi bài