Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 778 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 21 SGK Toán 7 Tập 1. Tính...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1 Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 Bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Xem chi tiết
Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Tìm giá trị của biểu thức sau

Xem chi tiết
Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

Xem chi tiết
Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1 Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Cho x ∈ Q, và x ≠ 0.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 23 sgk toán 7 tập 1 Bài 40 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Tính: (3/7 + 1/2)2.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 23 SGK Toán 7 tập 1 Bài 41 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Tính a) (1 + 2/3 - 1/4) . (4/5 - 3/4)2

Xem chi tiết
Bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1 Bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 7 tập 1. Tìm số tự nhiên n, biết

Xem chi tiết
Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1 Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1. Đố. Biết rằng 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 10^2 = 385 ...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết