Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu
Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết