Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 4: For A Better Community - Vì một cộng đồng tốt đ..

Language - trang 39 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới


Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the adjectives ending with the following suffixes:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Từ vựng

Task 1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the adjectives ending with the following suffixes:

(Đọc lại đoạn đối thoại ở phần Getting Started. Tìm tính từ kết thúc bằng những hậu tố sau:)

Hướng dẫn giải:

- ed                  disadvantaged, interested, excited

- ing                 interesting

- ful                  useful, helpful, meaningful

- less                hopeless 

Task 2. Use the words in brackets with appropriate endings from 1 to complete the following sentences.

(Sử dụng từ trong ngoặc với hậu tố thích hợp ở bài 1 để hoàn thành các câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. If people spend most of their time doing nothing, they will find their lives meaningless. (mean)

- meaningless (adj): vô nghĩa

- find sth + adj: thấy cái gì làm sao.

Tạm dịch: Nếu mọi người dành phần lớn thời gian của họ không làm gì cả, họ sẽ thấy cuộc sống của họ vô nghĩa. 

 

2. l am interested  in doing charity work . (interest)

- be interested in: hứng thú, quan tâm tới cái gì

Tạm dịch:Tôi quan tâm đến công việc từ thiện. 

 

3. Last year, she was really hopeless at English. She couldn't even say a word in English. Now her English is much better. (hope)

- hopeless (adj): không còn hi vọng

Tạm dịch: Năm ngoái, cô ấy thực sự vô vọng với tiếng Anh. Cô thậm chí không thể nói một từ bằng tiếng Anh. Bây giờ tiếng Anh của cô ấy tốt hơn nhiều. 

 

4. The new teacher’s advice was very useful . His students could learn English vocabulary faster. (use)

- useful (adj): hữu dụng

Tạm dịch:  Lời khuyên của giáo viên mới rất hữu ích. Học sinh của anh có thể học từ vựng tiếng Anh nhanh hơn. 

 

5. They were excited to know that their contributions were meaningful to the poor people in that area. (excite, mean)

- excited (adj): hào hứng

- meaningful (adj): có ý nghĩa

Tạm dịch: Họ rất vui mừng khi biết rằng những đóng góp của họ là có ý nghĩa đối với những người nghèo trong khu vực đó. 

 

6. Our school volunteer activities are very ______. (excite)

exciting (adj): thú vị

Tạm dịch: Hoạt động tình nguyện của trường chúng tôi rất thú vị. 

 

Phát âm

Task 1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:


 

Task 2. Practise saying the following sentences. Pay attention to the pronunciation of the ending sounds /nd/, /ŋ/, and /nt/. 

(Thực hành nói theo câu. Chú ý phát âm âm cuối)

1. I don't understand what the second friend says.

2. It is interesting and exciting to teach English to children in disadvantaged areas. 

3. That student didn't listen to the announcement for the job advertisement.

Tạm dịch:

1. Tôi không hiểu người bạn thứ hai nói gì.

2. Thật thích thú và thú vị khi dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ ở khu vực có hoàn cảnh khó khăn.

3. Học sinh đó không nghe thông báo về quảng cáo việc làm.

Ngữ pháp

Irregular past tense verbs 

(Những động từ ở bất quy tắc ở thì quá khứ đơn)

Task 1. Rewrite the sentences in the past tense, using the time expression in brackets.

(Viết lại các câu sau ở thì quá khứ, sử dụng các cụm từ thời gian trong ngoặc.)

1. I hardly ever wear jeans to school. (yesterday)

Đáp án:  I wore jeans to school yesterday. (wear => wore)

Tạm dịch: Tôi hầu như không bao giờ mặc quần jean đến trường.

Tôi mặc quần jean đến trường hôm qua.

2. My sister and I buy a lot of clothes in the summer. (last summer)

Đáp án: My sister and I bought a lot of clothes last summer. (buy => bought)

Tạm dịch: Em gái tôi và tôi mua rất nhiều quần áo vào mùa hè. 

Em gái tôi và tôi đã mua rất nhiều quần áo vào mùa hè năm ngoái.

3. My father sometimes reads newspapers in bed. (last night)

Đáp án: My father read newspapers in bed last night. (read => read)

Tạm dịch: Cha tôi đôi khi đọc báo trên giường. 

Cha tôi đọc báo trên giường đêm qua.

4. My mother makes my bed on weekends. (last Sunday)

Đáp án: My mother made my bed last Sunday. (make => made)

Tạm dịch: Mẹ tôi làm giường của tôi vào cuối tuần. 

Mẹ tôi làm giường của tôi chủ nhật tuần trước.

5. I write letters to my grandparents at the weekend. (yesterday afternoon)

Đáp án: I wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. (write => wrote)

Tạm dịch: Tôi viết thư cho ông bà tôi vào cuối tuần. 

Tôi đã viết thư cho ông bà của tôi chiều hôm qua.

 

Task 2. Match 1-5 with a-e and complete the sentences in the past simple or the past continuous.

(Nối 1-5 với a-e và hoàn thành các câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Hướng dẫn giải:

1. d         We were walking in the park when it started to rain.  

2. c         While 1 was talking to a friend, the teacher asked me a question. 

3. e         We lost the keys while we were playing in the garden. 

4. b         We were sitting on a bench in the park when someone took our school bags. 

5. a         When the phone rang, I was having a bath. 

Tạm dịch:

1. Chúng tôi đang đi bộ trong công viên thì trời bắt đầu mưa.

2. Khi 1 đang nói chuyện với một người bạn, giáo viên hỏi tôi một câu hỏi. 

3. Chúng tôi bị mất chìa khóa khi chúng tôi đang chơi trong vườn.

4. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên thì có ai đó lấy cặp đi học của chúng tôi.

5. Khi điện thoại reo, tôi đang tắm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài