Vở bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Phonetics - Trang 18 Unit 9 VBT tiếng anh 8 mới


Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.
(Khoanh tròn từ được đánh dấu A, B, C hoặc D có trọng âm khác với các từ còn lại)

 

1. A. collapse        B. damage                   C. erupt                       D. affect
Lời giải

Collapse: /kəˈlæps/ 

Damage: /ˈdæmɪdʒ/ 

Erupt: /ɪˈrʌpt/ 

Affect: /əˈfekt/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: B

2. A. disaster B. eruption C. pollution D. permanent

Lời giải

disaster: /dɪˈzɑːstə(r)/

eruption:  /ɪˈrʌpʃn/

pollution: /pəˈluːʃn/
permanent: /ˈpɜːmənənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: D

 

3. A. volcano      B. temperature     C. illustrate     D. station

Lời giải

volcano:  /vɒlˈkeɪnəʊ/ 

temperature:  /ˈtemprətʃə(r)/ 

illustrate:  /ˈɪləstreɪt/ 

station:   /ˈsteɪʃn/ 

 Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: A

4. A. tsunami     B. typhoon       C. thunderstorm      D. tornado

Lời giải

 tsunami:   /tsuːˈnɑːmi/ 

typhoon:   /taɪˈfuːn/ 

   thunderstorm:  /ˈθʌndəstɔːm/ 

tornado:  /tɔːˈneɪdəʊ/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: C

5. A. accommodation     B. contribution      C. evacuation        D.contamination
Lời giải

accommodation: /əˌkɒməˈdeɪʃn/  
contribution:  /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/

evacuation: /ɪˌvækjuˈeɪʃn/

contamination: /kənˌtæmɪˈneɪʃn/
Câu  B trọng âm rơi vào âm 3 còn lại rơi vào âm 4

Đáp án: B

Bài 2

Task 2. Mark the stress in the underlined words. ( Đánh dấu trọng âm các từ được gạch chân.)


1. My brother likes photography. Last year he won the first prize at the national competition for both amateur and professional photographers.
Đáp án:

Photography /fəˈtɒɡrəfi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

 

2. My father is a geologist. He learned geology at a university in Russia.

Đáp án:

Geology /dʒiˈɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

3. She is a well-known biologist. She is now working at a Biology Institute in Ha Noi
Đáp án:

Biology /baɪˈɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

 

4. At the geography lesson yesterday, our teacher explained to us a lot about the changes in the weather recently.
Đáp án:

Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

 

 5. My next-door neighbour is very interested in astrology. He spends most of his free time reading books about it.
Đáp án:

Astrology /əˈstrɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài