Vở bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 8 mới


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.
Read the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân khác với những từ còn lại. Đọc các từ mới lên thật to )

1. A. Country /ˈkʌn.tri/
B. cloud /klaʊd/
C. loudly /ˈlaʊd.li/
D. mouse /maʊs/
Đáp án A được đọc là /ʌ/ còn lại được đọc là /aʊ/

2. A. camel /ˈkæm.əl/
B. cattle /ˈkæt.əl/
C. paddy /ˈpæd.i/
D. buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/
Đáp án D được đọc là / ə / còn lại được đọc là /æ/

3. A. populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/
B. loaded /ˈləʊ.dɪd/
C. harvested /ˈhɑː.vɪstid/
D. lived /lɪvd/
Đáp án D được đọc là / d / còn lại được đọc là /id/

4. A. fields /fiːldz/
B. flowers /flaʊəz/
C. lemons /ˈlem.ənz/
D. parks /pɑːks/
Đáp án D được đọc là / s / còn lại được đọc là /z /

5. A. normal /ˈnɔː.məl/
B. Visitor /ˈvɪz.ɪ.t̬ɚ/
C. transport /ˈtræn.spɔːt/
D. chore /tʃɔːr/
Đáp án B được đọc là / ɚ / còn lại được đọc là /ɔː/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)

Đáp án:

/bl/

/cl/

Block         /blɒk/
blow           /bləʊ/

blossom     /ˈblɒs.əm/

black          /blæk/ 

blue            /bluː/

climb          /klaɪm/
clip             /klɪp/
cloud           /klaʊd/

clue            /kluː/
clap            /klæp/

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com