Bài 45: Axit axetic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9 Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.1 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Xem chi tiết
Bài 45.2 Trang 54 SBT Hóa học 9 Bài 45.2 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.2 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

Xem chi tiết
Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9 Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.3 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

Xem chi tiết
Bài 45.4 Trang 55 SBT Hóa học 9 Bài 45.4 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.4 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol

Xem chi tiết
Bài 45.5 Trang 55 SBT Hóa học 9 Bài 45.5 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.5 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°

Xem chi tiết
Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9 Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.6 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức

Xem chi tiết
Bài 45.7 Trang 55 SBT Hóa học 9 Bài 45.7 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.7 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc

Xem chi tiết
Bài 45.8 Trang 55 SBT Hóa học 9 Bài 45.8 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.8 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát

Xem chi tiết