Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bình chọn:
4.7 trên 131 phiếu
Bài 4.1 trang 9 SBT Vật lí 9 Bài 4.1 trang 9 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.1 trang 9 SBT Vật lí 9. Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.

Xem chi tiết
Bài 4.2 trang 9 SBT Vật lí 9 Bài 4.2 trang 9 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.2 trang 9 SBT Vật lí 9. Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V.

Xem chi tiết
Bài 4.3 trang 9 SBT Vật lí 9 Bài 4.3 trang 9 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.3 trang 9 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1, trong đó điện trờ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

Xem chi tiết
Bài 4.4 trang 9 SBT Vật lí 9 Bài 4.4 trang 9 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.4 trang 9 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đổ như hình 4.2,trong đó điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, vôn kế chỉ 3V

Xem chi tiết
Bài 4.5 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.5 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.5 trang 10 SBT Vật lí 9. Ba điện trở có các giá trị là 10Ω, 20Ω, 30Ω. Có thể mắc các điện trở này như thế nào vào mạch có hiệu điện thế 12V

Xem chi tiết
Bài 4.6 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.6 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.6 trang 10 SBT Vật lí 9. Cho hai điện trở, R1=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A.

Xem chi tiết
Bài 4.7 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.7 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.7 trang 10 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1 = 5Ω, R¬2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V

Xem chi tiết
Bài 4.8 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.8 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.8 trang 10 SBT Vật lí 9 Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω mắc nối tiếp.

Xem chi tiết
Bài 4.9 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.9 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.9 trang 10 SBT Vật lí 9. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V.

Xem chi tiết
Bài 4.10 trang 10 SBT Vật lí 9 Bài 4.10 trang 10 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.10 trang 10 SBT Vật lí 9. Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp ?

Xem chi tiết
Bài 4.11 trang 11 SBT Vật lí 9 Bài 4.11 trang 11 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.11 trang 11 SBT Vật lí 9. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây ?

Xem chi tiết
Bài 4.12 trang 11 SBT Vật lí 9 Bài 4.12 trang 11 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.12 trang 11 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp.

Xem chi tiết
Bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9 Bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω ;

Xem chi tiết
Bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9 Bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đổ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω

Xem chi tiết
Bài 4.16 trang 12 SBT Vật lí 9 Bài 4.16 trang 12 SBT Vật lí 9

Giải bài 4.16 trang 12 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.5.

Xem chi tiết