Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
Câu 1 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10, Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10, Mật độ dân số là A. số lao động trên một đơn vị diện tích.

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân cư. b) Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian. c) Quá trình đô thị hóa làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 67 SBT địa 10, Nguyên nhân chính tác động tới sự phân bố dân cư là a) lịch sử khai thác lãnh thổ. b) điều kiện tự nhiên. c) tình hình chuyển cư. d) trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế.

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 67 SBT địa 10, Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa? A. Dân số thành thị có tốc độ tăng trưởng bằng với tốc độ tăng của dân số ở nông thôn.

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 67 SBT địa 10, Cho bảng số liệu: a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1990-2015.

Xem lời giải

Câu 7 trang 68 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 68 SBT địa 10, Nêu ví dụ cụ thể để thấy ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Xem lời giải