2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 64 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 64 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 65 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 65 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sgk toán lớp Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sgk toán lớp

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 67 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Số ?, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 68 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 68 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 69 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 69 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, bài 2: Tính, bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 70 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 70 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: SỐ ?, Bài 4: So sánh, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73, 74 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 76 sgk toán Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 76 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp, Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 81 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 81 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 82 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 82

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?,Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 83, 84 sgk Bài 1, bài 3, bài 4 trang 83, 84 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 85 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 85 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 sgk toán Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 3, bài 4, bài 5 trang 89 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu.

Xem chi tiết
Xem thêm