Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 - Vietnamese food and drink - Ẩm thực Việt Nam

Phonetics - Trang 41 Unit 5 VBT tiếng anh 7 mới


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.apple

B.fragrant

C.fragile

D.traffic

Lời giải:

Apple /ˈæpl/

Fragrant /ˈfrɡrənt/

Fragile /ˈfrædʒaɪl/

Traffic /ˈtræfɪk/

Đáp án B phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/

Đáp án: B

2. A.bitter

B.delicious

C.diet

D.music

Lời giải:

Bitter /ˈbɪtə(r)/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Diet /ˈdət/

Music /ˈmjuːzɪk/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Đáp án: C

3. A.pepper

B.vegetarian

C.shelter

D.pen

Lời giải:

Pepper /ˈpepə(r)/

Vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/

Shelter /ˈʃeltə(r)/

Pen /pen/

Đáp án B phát âm là /ə/, còn lại là /e/

Đáp án: B

4. A.food

B.tooth

C.noodles

D.flood

Lời giải:

Food  /fd/

Tooth /tθ/

Noodles /ˈndlz/

Flood /flʌd/

Đáp án D phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: D

5. A.sunburn

B.tuna

C.tutor

D.unusual

Lời giải:

Sunburn /ˈsʌnbɜːn/

Tuna /ˈtjnə/

Tutor /ˈtjtə(r)/

Unusual /ʌnˈjʒuəl/

Đáp án A phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án:

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

/ɔ/

/ɔː/

Photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/

Model /ˈmɒdl/

Sausage /ˈsɒsɪdʒ/

Watch /wɒtʃ/

Broth /brɒθ/

Perform /pəˈfɔːm/

Warm /wɔːm/

Salt /sɔːlt/

Sauce /sɔːs/

Water /ˈwɔːtə(r)/

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.