Vở bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

Phonetics - Trang 19 Unit 9 VBT tiếng anh 6 mới


Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find a word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.local

B.flower

C.poster

D.host

Lời giải:

local /ˈləʊkl/

flower /ˈflə(r)/

poster /ˈpəʊstə(r)/

host /həʊst/

Đáp án B phát âm là //, còn lại phát âm là /əʊ/

Đáp án: B

2. A.April

B.plant

C.candle

D.many

Lời giải:

April /ˈprəl/

plant /plɑːnt/

candle /ˈkændl/

many /ˈmeni/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.single

B.sign

C.younger

D.angry

Lời giải:

single /ˈsɪŋɡl/

sign /saɪn/

younger /jʌŋ/

angry /ˈæŋɡri/

Đáp án B phát âm là /n/, còn lại phát âm là /ŋ/

Đáp án: B

4. A.exhaust

B.harm

C.hole

D.hide

Lời giải:

exhaust /ɪɡˈzɔːst/

harm /hɑːm/

hole /həʊld/

hide /haɪd/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại phát âm là /h/

Đáp án: A

5. A.cow

B.brow

C.low

D.town

Lời giải:

cow /k/

brow /br/

low /ləʊ/

town /tn/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là //

Đáp án: C

Bài 2

Task 2: Put the words in the box into two groups

(Sắp xếp từ trong hộp vào hai nhóm)

/aɪ/

/əʊ/

quite /kwaɪt/

fine /faɪn/

why /waɪ/

nice /naɪs/

night /naɪt/

cosy /ˈkəʊzi/

slow  /sləʊ/

                             old /əʊld/

blow /bləʊ/

throw /θrəʊ/

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài