SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 10: Ecotourism - Du lịch sinh thái

Pronunciation - trang 35 Unit 10 SBT Tiếng anh 10 mới


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. preservation               B. environment

   C. economic                   D. entertainment

 2. A. ecology                    B. scuba-diving

   C. sustainable                D. phenomenon

3. A. development             B. destination

   C. understanding           D. degradation

4. A. activity                     B. enjoyable

   C. economy                  D. difficulty

5. A. ecotourist              B. contribution

   C. conservation             D. eco-friendly

6. A. economical              B. ecological

   C. environmental        D. unavoidable

Đáp án:

1. A. preservation               B. environment

   C. economic                   D. entertainment

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ hai còn lại thứ 3 

 2. A. ecology                    B. scuba-diving

   C. sustainable                D. phenomenon

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 2

3. A. development             B. destination

   C. understanding           D. degradation

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại thứ 3

4. A. activity                     B. enjoyable

   C. economy                  D. difficulty

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 2

5. A. ecotourist              B. contribution

   C. conservation             D. eco-friendly

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại thứ 3

6. A. economical              B. ecological

   C. environmental        D. unavoidable

 Giải thích: trọng âm của từ trong đáp án rơi vào âm tiết thứ 4 còn lại thứ 3

Bài 2

Task 2. Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud. (Đặt một dấu (') trước những trọng âm của các từ được gạch chân và đọc lớn.)

1. Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area.

2. Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture.

3. Their national economy is largely dependent on tourism.

4. Scuba-diving is the main tourism activity of this island.

5. We should encourage consumers to buy eco-friendly products.

Đáp án:

1. 'Ecotourists, ecological   

2. Su'stainable, en'vironment

3. e'conomy

4. 'Scuba-diving, ac'tivity 

5. eco-'friendly

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu