Bài 3. Lôgarit

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12. Tìm x để:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 62 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 62 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 62 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh các tính chất trên...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 62 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 62 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 62 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 63 SGK Giải tích 12. Tính và so sánh kết quả...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 63 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 63 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 63 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 7 trang 64 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 65 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 8 trang 65 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 8 trang 65 SGK Giải tích 12. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 68 SGK Giải tích 12. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 68 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 68 SGK Giải tích 12. Rút gọn biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12. So sánh các cặp số sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12. Tính các câu sau:

Xem chi tiết


Gửi bài