LUYỆN CHỦ ĐỀ Sự nhiễm điện của sắt, thép - Nam châm điện - Lớp 9

NHẬN BIẾT (17%)

THÔNG HIỂU (43%)

VẬN DỤNG (39%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện