LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập một số oxit quan trọng - Lớp 9

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (56%)

VẬN DỤNG CAO (1%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện