LUYỆN CHỦ ĐỀ Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Lớp 9

NHẬN BIẾT (9%)

THÔNG HIỂU (11%)

VẬN DỤNG (80%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện