LUYỆN CHỦ ĐỀ Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn - Lớp 9

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (15%)

VẬN DỤNG (63%)

VẬN DỤNG CAO (7%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện