LUYỆN CHỦ ĐỀ Đồ thị hàm số y=ax+b - Lớp 9

NHẬN BIẾT (18%)

THÔNG HIỂU (8%)

VẬN DỤNG (74%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện