LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lớp 8

NHẬN BIẾT (40%)

THÔNG HIỂU (40%)

VẬN DỤNG (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện