LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. - Lớp 8

NHẬN BIẾT (45%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (18%)

VẬN DỤNG CAO (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện