LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) - Lớp 8

NHẬN BIẾT (42%)

THÔNG HIỂU (26%)

VẬN DỤNG (26%)

VẬN DỤNG CAO (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện