LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Lớp 8

NHẬN BIẾT (39%)

THÔNG HIỂU (44%)

VẬN DỤNG (11%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện