LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ 7 đến giữa thế kỉ 19 - Lớp 7

NHẬN BIẾT (60%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện