LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 13. Độ to và độ cao của âm - Lớp 7

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (71%)

VẬN DỤNG (15%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện