LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập về cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào - Lớp 6

NHẬN BIẾT (63%)

THÔNG HIỂU (21%)

VẬN DỤNG (8%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện