LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 3. Thời gian trong lịch sử - Lớp 6

THÔNG HIỂU (84%)

VẬN DỤNG (16%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện