LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 17.Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt - Lớp 6

NHẬN BIẾT (37%)

THÔNG HIỂU (42%)

VẬN DỤNG (16%)

VẬN DỤNG CAO (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện