LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 11. Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á - Lớp 6

THÔNG HIỂU (95%)

VẬN DỤNG (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện