LUYỆN CHỦ ĐỀ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời - Lớp 4

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (60%)

VẬN DỤNG CAO (30%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện