LUYỆN CHỦ ĐỀ Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Lớp 4

NHẬN BIẾT (7%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (57%)

VẬN DỤNG CAO (7%)



  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện