LUYỆN CHỦ ĐỀ Thực hành luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy - Lớp 3

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (50%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện