LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 8: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về mùa hè; Dấu chấm, dấu hai chấm. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn - Lớp 3

NHẬN BIẾT (23%)

THÔNG HIỂU (77%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện