LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 4: Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm. Viết đoạn văn kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Lớp 3

NHẬN BIẾT (17%)

THÔNG HIỂU (83%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện