LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 30: Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Hỏi - đáp về sự vật, hoạt động. Viết thư - Lớp 3

NHẬN BIẾT (83%)

THÔNG HIỂU (17%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện