LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 29: Nghe - viết: Gió. Phân biệt s/x, ao/au - Lớp 3

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (50%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện