LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 21: Nghe - viết: Kho sách của ông bà. Phân biệt s/x, uôn/uông - Lớp 3

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (26%)

VẬN DỤNG (52%)

VẬN DỤNG CAO (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện