LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 2: Viết sáng tạo: Giới thiệu về bản thân - Lớp 3

NHẬN BIẾT (29%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (43%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện